Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Włodzimierz Więckiewicz, Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, Andrzej Małysa2/2017/XLV s. 59–63
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.22

Fraza do cytowania: Więckiewicz W., Florjański W., Więckiewicz G., Małysa A. Analiza pacjentów leczonych protetycznie we wrocławskiej klinice w latach 2006–2013 z powodu urazów twarzoczaszki. Dental Forum. 2017;XLV(2):59–63. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2016.22.

Wprowadzenie. Urazy twarzoczaszki to jedne z częściej występujących obrażeń kwalifikujących się do leczenia protetycznego. Mogą dotyczyć prawej lub lewej szczęki, obu szczęk, a także żuchwy – zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. W takich przypadkach istnieje potrzeba przeprowadzenia leczenia protetycznego. Cel. Analiza pacjentów pourazowych, leczonych protetycznie w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2006–2013. Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 61 pacjentów (16 mężczyzn i 45 kobiet) z obrażeniami w obrębie twarzoczaszki. U zgłaszających się do leczenia przeprowadzano wywiad ogólnomedyczny i stomatologiczny, badanie zewnątrz- i wewnątrzustne, badanie radiologiczne, a następnie ustalano plan i przeprowadzano indywidualnie dobraną terapię. Wyniki. 1. W badanym okresie do pourazowego leczenia protetycznego zgłosiło się zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. 2. Najwięcej pacjentów pochodziło z Wrocławia i stanowili oni 47,6% leczonych. 3. Wypadki komunikacyjne były przyczyną 52,4% urazów. 4. Obrażenia najczęściej dotyczyły żuchwy i wystąpiły u 77,04% pacjentów. 5. Wzrost napięcia mięśni najczęściej występował obustronnie i dotyczył 37,7% leczonych pacjentów. 6. Leczenie protetyczne w 47,5% przypadków obejmowało lewy i prawy staw skroniowo‑żuchwowy. 7. Podstawową metodą leczenia protetycznego pacjentów po urazach twarzoczaszki było wykonywanie szyn odciążających w 81,9% przypadków. Wnioski. Należy stwierdzić, że u wszystkich pacjentów po przeprowadzeniu odpowiedniego leczenia protetycznego obejmującego wykonanie szyny odciążającej oraz po wspomagających zabiegach fizjoterapeutycznych (takich jak ćwiczenia mięśniowe Gerry’ego oraz masaże mięśni) dolegliwości ustąpiły najpóźniej 3 miesiące od rozpoczęcia leczenia.

Słowa kluczowe: uraz twarzoczaszki, leczenie protetyczne, szyna odciążająca.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.