Wpływ wysiłku podczas testu progresywnego na stężenie wapnia w spoczynkowej ślinie mieszanej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Zbigniew Kozłowski, Małgorzata Radwan-Oczko1/2013/XLI s. 37–41
Kliknij aby wrócić do spisu treści
37_1_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kozłowski Z., Radwan-Oczko M. Wpływ wysiłku podczas testu progresywnego na stężenie wapnia w spoczynkowej ślinie mieszanej. Dental Forum. 2013;XLI(1):37–41.

Wprowadzenie. Wapń jest najbardziej rozpowszechnionym makroelementem w organizmie człowieka. Obok funkcji budulcowych bierze udział w szeregu innych procesach, jak np. w homeostazie, kurczliwości mięśni gładkich i szkieletowych czy regulacji pH krwi i aktywności enzymów. Wysiłek fizyczny wpływa na dynamiczną zmianę w odkładaniu wapnia w tkance kostnej. Wapń występuje w jamie ustnej – w twardych tkankach zęba, płytce nazębnej, płynie szczeliny dziąsłowej i ślinie. Cel pracy. Ocena wpływu wysiłku fizycznego podczas testu progresywnego, o mierzalnej wartości pracy, na stężenie wapnia w spoczynkowej ślinie mieszanej u sportowców. Porównanie stężenia wapnia w ślinie u sportowców przed i po wysiłku ze stężeniami wapnia w ślinie osób nieuprawiających sportu. Materiał i metody. Zbadano 117 mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat (x 21,2), w tym 74 sportowców (kolarze i studenci AWF we Wrocławiu przed i po progresywnym teście wysiłkowym) oraz 43 mężczyzn – nieuprawiających wyczynowo sportu, u których nie wykonywano testu progresywnego. Oznaczono szybkość wydzielania spoczynkowej śliny mieszanej. Do oznaczeń stężenia wapnia użyto supernatantu spoczynkowej śliny mieszanej. Zastosowano analizę fotometryczną, z użyciem zestawu diagnostycznego Alfa Diagnostic przy długości fali 630 nm. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o test t Studenta oraz analizę korelacji Pearsona, przyjęto p < 0,05. Wyniki. Średnie stężenie wapnia przed wysiłkiem wynosiło 3,65 ± 2,51 mg/dl i po wysiłku wynosiło 6,20 ± 11,85 mg/dl (różnica nieistotna). Stężenie wapnia w grupie kontrolnej miało wartość 3,84 ± 2,73 mg/dl i podobnie nie różniło się istotnie w porównaniu do sportowców. Zaobserwowano istotne obniżenie szybkości wydzielania śliny pod wpływem wysiłku ze średnio 0,33 ml/min do 0,29 ml/min (p < 0,01). Analiza korelacji wykazała brak istotnej współzmienności pomiędzy czasem i wykonaną pracą a stężeniem wapnia. Wnioski. 1. Wysiłek fizyczny powoduje nieznaczny wzrost stężenia wapnia w ślinie. 2. Wysiłek fizyczny obniża szybkość wydzielania śliny.

Słowa kluczowe: sport, test progresywny, ślina, wapń.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.