„Kompobond” – kompozyt czy bond? Własne obserwacje kliniczne zastosowania materiału Vertise Flow

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Renata Chałas, Katarzyna Kamińska‑Pikiewicz, Joanna Zubrzycka‑Wróbel, Agnieszka Sochaczewska‑Dolecka, Teresa Bachanek2/2014/XLII s. 11–15
Kliknij aby wrócić do spisu treści
11_2_42_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Chałas R., Kamińska‑Pikiewicz K., Zubrzycka‑Wróbel J., Sochaczewska‑Dolecka A., Bachanek T. „Kompobond” – kompozyt czy bond? Własne obserwacje kliniczne zastosowania materiału Vertise Flow. Dental Forum. 2014;XLII(2):11–15.

Wstęp. Rozwój współczesnej stomatologii i wprowadzanie nowych technologii doprowadziły do przygotowania samoadhezyjnego, światłoutwardzalnego, półpłynnego materiału kompozytowego Vertise Flow, należącego do nowej grupy materiałów – „kompobondów”. Cel. Celem pracy była ocena cech użytkowych oraz ocena kliniczna wypełnień z samoadhezyjnego, kompozytowego materiału Vertise Flow bezpośrednio po założeniu. Materiał i metody. Sześćdziesiąt siedem wypełnień z materiału Vertise Flow (KerrHawe) założono u 42 pacjentów obojga płci w wieku od 16 do 70 lat. Podczas zakładania wypełnień oceniano cechy użytkowe materiału, takie jak: łatwość wprowadzania materiału do ubytku, adaptacja do ścian ubytku, polerowalność i estetyka oraz czas pracy z materiałem. Oceny klinicznej wypełnień bezpośrednio po założeniu dokonano za pomocą czterostopniowej skali Ryge'a, biorąc pod uwagę: strukturę powierzchni, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Dodatkowo uwzględniono subiektywne odczucia pacjenta dotyczące gładkości powierzchni, estetyki wypełnień oraz występowania ewentualnej wrażliwości pozabiegowej na zmiany temperatury. Wyniki. Ocenę bardzo dobrą w 100% uzyskano w zakresie polerowalności i estetyki oraz czasu pracy z materiałem. Oceniając wypełnienia wg skali Ryge'a stwierdzono, że bezpośrednio po założeniu wszystkie z nich uzyskały ocenę bardzo dobrą w analizowanych kategoriach. Na podstawie subiektywnej oceny pacjentów stwierdzono, że zdecydowana większość wypełnień spełniała oczekiwania w zakresie estetyki i gładkości – ponad 95% ocen bardzo dobrych. Wnioski. Praca z samoadhezyjnym, półpłynnym materiałem kompozytowym Vertise Flow pozwala uzyskać zadowalający efekt estetyczny w odczuciu lekarza i pacjenta. Szybka technika zakładania materiału znacznie skraca czas pracy. Wstępna obserwacja kliniczna materiału wypadła pozytywnie.

Słowa kluczowe: kompobondy, samoadhezyjne kompozyty, półpłynne materiały kompozytowe, ocena kliniczna.

Copyright © 1989–2019 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.