Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ocena świadomości prozdrowotnej studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w kontekście pracy ergonomicznej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Kacper Nijakowski, Anna Lehmann, Kacper Łaganowski, Anna Surdacka2/2020/XLVIII s. 67–73
Kliknij aby wrócić do spisu treści
67_2_48_2020.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.10

Fraza do cytowania: Nijakowski K., Lehmann A., Łaganowski K., Surdacka A. Ocena świadomości prozdrowotnej studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w kontekście pracy ergonomicznej. Dental Forum. 2020;XLVIII(2):67–73. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2020.10.

Wprowadzenie. Lekarze dentyści są grupą zawodową szczególnie narażoną na wysokie ryzyko schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Coraz częściej zdarza się, że już na etapie pracy przeddyplomowej studenci stomatologii borykają się z dolegliwościami bólowymi spowodowanymi niewłaściwymi nawykami i nieodpowiednią postawą w trakcie wykonywania procedur klinicznych. Cel. Ocena świadomości prozdrowotnej studentów V roku studentów kierunku lekarsko-dentystycznego w kontekście pracy ergonomicznej. Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono w latach 2017-2019 wśród 219 studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Każdy uczestnik badania wypełnił anonimową ankietę dotyczącą pozycji podczas pracy klinicznej, własnych obserwacji oraz wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych. Wszystkich ankietowanych podzielono na dwie grupy według płci – 157 kobiet i 62 mężczyzn – oraz przeprowadzono porównawczą analizę statystyczną. Wyniki. Kobiety już na etapie przeddyplomowej pracy klinicznej częściej odczuwają dolegliwości bólowe ze strony układu ruchu związane z wykorzystywaniem bocznego zgięcia tułowia i szyi celem poprawy pola widzenia. Ponadto, wykazują znacznie mniejszą aktywność fizyczną niż mężczyźni. Wnioski. Znajomość teoretycznych zasad pracy ergonomicznej nie gwarantuje właściwej pozycji podczas pracy klinicznej z pacjentem. Oprócz edukacji i treningu ergonomii, należy wziąć pod uwagę odpowiedni projekt stanowiska pracy, okresy odpoczynku podczas pracy i regularne ćwiczenia fizyczne. Wyrobienie nawyku ergonomicznej pozycji pracy w trakcie studiów jest kluczowe dla sukcesu w dalszej pracy zawodowej.

Słowa kluczowe: studenci stomatologii, ergonomia pracy, świadomość prozdrowotna.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.