Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Estetyka uzębienia oraz leczenie ortodontyczne wśród kandydatów do zawodowej służby wojskowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Kurpik, Agata Tuczyńska, Maja Matthews‑Kozanecka, Teresa Matthews‑Brzozowska1/2019/XLVII s. 17–22
Kliknij aby wrócić do spisu treści
17_1_47_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.2

Fraza do cytowania: Kurpik J., Tuczyńska A., Matthews‑Kozanecka M., Matthews‑Brzozowska T. Estetyka uzębienia oraz leczenie ortodontyczne wśród kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Dental Forum. 2019;XLVII(1):17–22. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2019.2.

Wstęp. Mężczyźni ubiegający się o przynależność do wojska muszą spełnić określone wymogi dotyczące między innymi stanu zdrowia, w tym stanu zdrowia jamy ustnej, stąd są oni poddawani standardowemu badaniu dentystycznemu. Staje się to bodźcem do rozważań nad jego poszczególnymi wynikami. Materiał i metody. Materiał badań stanowili kandydaci do zawodowej służby wojskowej, w wieku od 19 do 25 lat w liczbie 150 w badaniu ankietowym. Mężczyźni wypełniali ankietę, zawierającą 27 pytań, następnie przeprowadzano u nich badanie dentystyczno‑ortodontyczne. Analizie poddano wszystkie parametry uzyskane w badaniu ankietowym, jednakże w pracy skupiono i zawężono się do zależności pomiędzy wielkością miejsca zamieszkania, a zwróceniem uwagi na wygląd zębów oraz podjęciem leczenia ortodontycznego. Sprawdzono także istnienie potrzeby tego leczenia. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu testu chi kwadrat niezależności. Wyniki. 98 badanym nie została zwrócona uwaga przez osoby trzecie na wygląd zębów, wśród mieszkańców miast do 100 tysięcy, więcej badanych samodzielnie zwróciła uwagę na wygląd swoich zębów niż zrobili to pozostali. Badanie dentystyczne wykazało, iż u 43 badanych występowała pojedyncza wada zgryzu, u 34 współwystępowały dwie wady, trzy zdiagnozowano u 2 kandydatów. 20 badanych było wolnych od jakiejkolwiek wady zgryzu. Większość kandydatów do zawodowej służby wojskowej, tj. 112 ze 150 badanych nie była leczona ortodontycznie. Wnioski. Zwrócenie uwagi na wygląd zębów kandydatów do służby wojskowej zależne było od wielkości miejsca ich zamieszkania. Z kolei wykazano brak zależności pomiędzy leczeniem ortodontycznym, a wielkością miejsca zamieszkania. Zdecydowana większość kandydatów nie była leczona ortodontycznie, pomimo istnienia takiej potrzeby. Zauważono celowość przeprowadzenia dalszych badań nad leczeniem ortodontycznym, a także zwróceniem uwagi i zadowoleniem z wyglądu uzębienia u kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Słowa kluczowe: kandydaci do służby wojskowej, zadowolenie z wyglądu zębów, leczenie ortodontyczne.

Copyright © 1989–2022 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.