Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Poziom higieny jamy ustnej i zachowania prozdrowotne w odniesieniu do jamy ustnej wśród osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Mariusz Bochniak, Aida Kusiak, Andrzej Rynkiewicz2/2013/XLI s. 25–32
Kliknij aby wrócić do spisu treści
25_2_41_2013.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bochniak M., Kusiak A., Rynkiewicz A. Poziom higieny jamy ustnej i zachowania prozdrowotne w odniesieniu do jamy ustnej wśród osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Dental Forum. 2013;XLI(2):25–32.

Wstęp. Zależności epidemiologiczne pomiędzy periodontopatiami a schorzeniami układu sercowo-naczyniowego stanowią obecnie ważny nurt badawczy światowej periodontologii. Periodontitis zostało zaliczone do czynników ryzyka choroby niedokrwiennej (CHNS) i zawału serca (ZS), a osoby z tymi schorzeniami stały się grupą populacyjną, która powinna podlegać profilaktycznym badaniom stanu jamy ustnej oraz działaniom o charakterze szeroko pojętej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia. Cel pracy. Ocena zachowań prozdrowotnych oraz poziomu higieny jamy ustnej wśród chorych po ZS i ze stabilną CHNS. Materiał i metody. Badaniami objęto 86 osób po ZS (grupa 1) oraz 84 osoby ze stabilną CHNS (grupa 2). Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 50 osób bez schorzeń układu krążenia. Przeprowadzono kliniczną ocenę higieny jamy ustnej wg wskaźnika API, ocenę stanu zapalnego dziąseł wg wskaźnika mSBI oraz badanie ankietowe dotyczące objawów chorób przyzębia i zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do jamy ustnej, w tym metod utrzymania higieny jamy ustnej. Wyniki. Stwierdzono niezadowalający poziom higieny w badanych grupach (średnia wartość API odpowiednio: 68,72%, 68,44%, 60%). Wyraźnie ujawnił się brak świadomości pacjentów w odniesieniu do patologicznego charakteru objawu krwawienia dziąseł. Wykazano zaniedbania w zakresie profilaktyki periodontopatii: ok. 60% pacjentów nie otrzymało profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej, zbyt małe odsetki pacjentów używały instrumentarium do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Wysoce niezadowalająca jest też częstotliwość stomatologicznych wizyt kontrolnych i profesjonalnych zabiegów higienizacyjnych. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na niski poziom zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do jamy ustnej. W aspekcie profilaktyki progresji i zaostrzeń schorzeń układu sercowo-naczyniowego podjęcie działań edukacyjno-prewencyjnych i leczniczych w tej grupie chorych, wdrażanych wspólnie przez lekarzy stomatologów / periodontologów i lekarzy rodzinnych / kardiologów, wydaje się być w pełni uzasadnione.

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, higiena jamy ustnej.

Copyright © 1989–2023 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.