Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Ocena właściwości grzybobójczych wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Kot, Magdalena Kaczała, Mariusz Lipski2/2015/XLIII s. 25–29
Kliknij aby wrócić do spisu treści
25_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kot K., Kaczała M., Lipski M. Ocena właściwości grzybobójczych wybranych preparatów stosowanych do płukania kanałów korzeniowych zębów. Dental Forum. 2015;XLIII(2):25–29.

Wstęp. Za jeden z drobnoustrojów odpowiedzialnych za utrzymywanie się przewlekłych zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych uważa się drożdżaka z rodzaju Candida, głównie Candida albicans. Cel. Celem pracy było porównanie właściwości grzybobójczych 2% roztworu podchlorynu sodu, 2% roztworu chlorheksydyny i 17% roztworu EDTA. Materiał i metody. Do badania użyto 32 zębów jednokanałowych. Kanały opracowano przyszczytowo pilnikami ręcznymi do rozmiaru 40. Podczas preparacji kanały płukano 1 ml 5,25% NaOCl po zastosowaniu każdego narzędzia za pomocą strzykawki i igły endodontycznej. W celu usunięcia warstwy mazistej kanały płukano 1 ml 17% EDTA. Po ostatecznym płukaniu 1 ml roztworu soli fizjologicznej, kanały osuszano sączkami papierowymi. Zęby poddano procesowi sterylizacji w autoklawie (121°C przez 30 min). Następnie kanały korzeniowe zostały zainfekowane grzybem Candida albicans i po okresie hodowli zostały podzielone na 4 grupy po 8 zębów w każdej: w grupie I korzenie płukano 1 ml 2% roztworu podchlorynu sodu, w grupie II – 1 ml 2% roztworu chlorheksydyny, w grupie III – 1 ml 17% roztworu EDTA, grupę IV stanowiła grupa kontrolna, w której do irygacji kanałów użyto 1 ml sterylnego roztworu soli fizjologicznej. Następnie kanały płukano 30 ml roztworu soli fizjologicznej, osuszano, wkraplano 0,1 ml soli fizjologicznej i za pomocą pilnika Hedstroema skrawano zębinę. Powstałą w kanale zawiesinę składającą się z opiłków zębiny i soli fizjologicznej, pobrano do posiewu. Wyniki. Zarówno podchloryn sodu (grupa I) jak i chlorheksydyna (grupa II) wykazały silne działanie grzybobójcze. Natomiast w przypadku EDTA (grupa III) liczba kolonii drożdży wahała się od 0 do powyżej 50. Największą liczbę kolonii obserwowano w grupie IV, w której do płukania użyto 0,9% NaCl.

Słowa kluczowe: Candida albicans, roztwory do płukania kanału korzeniowego, właściwości grzybobójcze.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.