Zgłaszanie manuskryptów on-line »

Współczesne możliwości odbudowy uzębienia u starszych bezzębnych pacjentów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ryszard Koczorowski, Jolanta Sielska2/2015/XLIII s. 67–74
Kliknij aby wrócić do spisu treści
67_2_43_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Koczorowski R., Sielska J. Współczesne możliwości odbudowy uzębienia u starszych bezzębnych pacjentów. Dental Forum. 2015;XLIII(2):67–74.

Przedstawione zostały współczesne możliwości leczenia bezzębnych starszych pacjentów przy użyciu ruchomych implantoprotez zębowych. Artykuł omawia problemy związane z zewnątrz- i wewnątrzustnymi zmianami u osób starszych. Zaprezentowano kilka rozwiazań protetycznego zaopatrzenia bezzębnej żuchwy i szczęki z wykorzystaniem protez opartych na wszczepach śródkostnych. Informowanie pacjentów o zaletach implantoprotez ruchomych i wyjaśnianie różnic w stosunku do protez konwencjonalnych jest rolą stomatologa przystępującego do leczenia rekonstrukcyjnego w jamie ustnej. Czynnościowo skuteczne protezy nakładowe (overdentures) zapewniają psychosomatyczny komfort podczas żucia i artykulacji mowy, poprawiając jakość życia pacjenta. Zaawansowany wiek pacjenta nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania wszczepów śródkostnych jako filarów podpierających odbudowy protetyczne. Z powodu znacznej atrofii błony śluzowej i podłoża kostnego, która pogarsza warunki dla podparcia konwencjonalnych protez, użycie implantowanych filarów w szczęce lub/i żuchwie jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem. Stomatologiczne wszczepy stwarzają szeroki zakres protetycznych rozwiązań poprzez podparcie stałych, jak i ruchomych uzupełnień, przy czym te ostatnie oferują większe możliwości zastosowania dzięki uwzględnieniu zaawansowanych zaników struktur kostnych u pacjentów geriatrycznych.

Słowa kluczowe: bezzębie, wszczepy śródkostne, protezy całkowite, podeszły wiek, protezy nakładowe.

Copyright © 1989–2024 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.