Wchłanianie wody przez wybrane materiały polimerowe, stosowane w stałych i ruchomych protezach zębowych — badania eksperymentalne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Rafał Brożek, Elżbieta Paszyńska, Ryszard Koczorowski, Barbara Dorocka‑Bobkowska1/2018/XLVI s. 25–30
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.3

Fraza do cytowania: Brożek R., Paszyńska E., Koczorowski R., Dorocka‑Bobkowska B. Wchłanianie wody przez wybrane materiały polimerowe, stosowane w stałych i ruchomych protezach zębowych — badania eksperymentalne. Dental Forum. 2018;XLVI(1):25–30. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.3.

Wstęp. Macierz organiczna kompozytu wzmocnionego włóknem (FRC), w zależności od składu chemicznego, może w różnym stopniu chłonąć wodę. Cząsteczki wody, dyfundujące w przestrzenie pomiędzy łańcuchami polimerowymi, mogą wywołać zmianę wymiarów materiału. Takie rozluźnienie przestrzennej sieci polimerowej przekłada się niejednokrotnie na zmianę parametrów kompozytu, w tym jego wytrzymałości mechanicznej. Cel. Celowe wydaje się zatem przeprowadzenie badań chłonności wody przez materiały polimerowe stosowane w stomatologii do budowy uzupełnień protetycznych. Materiał i metody. W badaniu użyto dostępnych komercyjnie w sprzedaży tworzyw wzmocnionych włóknem poliaramidowym — Podwiązka (ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej, Polska), Dentapreg PFM (ADM, Czechy) — oraz kompozytowego materiału eksperymentalnego wzmocnionego ciągłym włóknem polietylenowym o ultradużej masie cząsteczkowej, UHMWPE, wytworzonego w ARKONA LFS (Polska). Próbki badanych materiałów przechowywane były w roztworze śliny syntetycznej i ważone w 1., 7., 14., 21., i 28. dniu trwania eksperymentu. Wyniki. Wyniki otrzymane dla materiału Podwiązka różniły się w sposób istotny statystycznie (p = 0,026) pomiędzy pierwszym a drugim pomiarem wagi. Dla materiału Dentapreg PFM różnice istotnie statystycznie wystąpiły pomiędzy 1. a 2. pomiarem (p < 0,001), pomiędzy 1. a 3. (p < 0,001) oraz pomiędzy 1. a 4. (p = 0,033). Nie zaobserwowano różnic pomiędzy parametrami mierzonymi dla materiału UHMWPE. Wnioski. Dentapreg PFM wykazuje największe właściwości absorpcyjne wody. Materiał Podwiązka wykazuje absorpcję oraz wzrost ciężaru tylko pomiędzy 1. a 2. pomiarem. Materiał eksperymentalny (UHMWPE) nie zwiększa istotnie swojego ciężaru w żadnym z przeprowadzonych pomiarów. Sorpcja wody przez wszystkie badane materiały spełnia założenia normy PN‑EN ISO 10477.

Słowa kluczowe: absorpcja wody, kompozyt wzmacniany włóknem (FRC), sztuczna ślina, zmiany ciężaru.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.