Od Redaktora Naczelnego15 lat wydawnictwa Dental Forum

Pierwsze fachowe publikacje związane z poznańską stomatologią ukazały się 65 lat temu w Biuletynie Informacyjnym Pracowników Służby Stomatologicznej, wydawanym jako kwartalnik przez Wydział Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. W tym roku celebrujemy też 50-letnią tradycję wydawnictwa akademickiego naszego środowiska, które było nieodłączną częścią aktywności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Poznaniu. Lokalne czasopismo „Poznańska Stomatologia”, ukazujące się od 1968 roku — najpierw pod redakcją doc. Tadeusza Ziółkiewicza, potem prof. Stefana Fliegera (od 1987 r.), a następnie doc. Ryszarda Koczorowskiego — było przez długi okres jednym z nielicznych czasopism krajowych publikujących oryginalne, kazuistyczne i poglądowe prace na temat chorób jamy ustnej i ich leczenia. W roku 2003 ówczesny redaktor naczelny tego czasopisma, doc. Ryszard Koczorowski, w porozumieniu z władzami poznańskiej uczelni medycznej oraz Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego podjął decyzję o przekształceniu „Poznańskiej Stomatologii”, wydawanej przez oddział PTS, w ogólnopolskie czasopismo stomatologiczne „Dental Forum” z wysoką punktacją MNiSW. Zmieniła się szata graficzna czasopisma oraz regulamin publikacji, rozszerzono też grono członków Rady Naukowej o zagranicznych naukowców, a także przedstawicieli z różnych medycznych i stomatologicznych katedr i zakładów w kraju.
Inicjator przekształcenia — już jako redaktor naczelny nowego wydawnictwa — poprosił o współpracę dr. hab. Jerzego Sokalskiego (jako zastępcę redaktora naczelnego) oraz dr n. med. Annę Surdacką (jako sekretarza redakcji), którzy przez pierwsze 5 lat wspierali aktywnie wydawnictwo. Obecnie zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Agata Czajka‑Jakubowska, a sekretarzami redakcji dr n. med. Małgorzata Idzior‑Haufa i dr hab. Justyna Opydo‑Szymaczek. Wcześniej przez kilka lat sekretarzami redakcji były dr dr Małgorzata Gałczyńska‑Rusin oraz Alicja Spława‑Neyman. W tym roku „Dental Forum” obchodzi 15-lecie działalności publikacyjnej, a jego prace są cytowane przez liczne grono naukowców w kraju i zagranicą. W tym czasie opublikowaliśmy w języku polskim i angielskim blisko 490 prac o tematyce stomatologicznej lub interdyscyplinarnej (nawiązującej do schorzeń jamy ustnej, aspektów socjologicznych, psychologicznych oraz materiałoznawczych i technologicznych). Obecnie „Dental Forum” jest czołowym polskim czasopismem branżowym wśród 27 krajowych stomatologicznych wydawnictw.
Obok aktywności publikacyjnej redakcja podejmowała liczne inicjatywy, mające na celu wsparcie ważnych wydarzeń w środowisku stomatologicznym. „Dental Forum” było patronem medialnym wielu międzynarodowych i krajowych wydarzeń: I Europejskiego Kongresu Implantologicznego pod patronatem International Congress of Oral Implantologists, kilku kongresów Denon Dental, zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, międzynarodowych kongresów Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, konferencji naukowo‑szkoleniowych Saldent, kilku międzynarodowych konferencji Dental News dla studentów i młodych pracowników nauki, a także innych konferencji krajowych. Stwarzaliśmy także możliwości publikacyjne dla młodych naukowców i opiekunów kół Studenckich Kół Naukowych, co zostało zauważone przez środowiska studenckie. Z inicjatywy redaktora naczelnego redakcja „Dental Forum” ufundowała tablicę upamiętniającą twórcę poznańskiej stomatologii akademickiej, prof. dr. hab. Rudolfa Willego Sarrazina, honorując w ten sposób w Collegium Stomatologicum jego zasługi. Także w tym gmachu duża sala wykładowa otrzymała imię profesora.
Sądzę, że tegoroczny potrójny jubileusz poznańskiego środowiska stomatologicznego świadczy o aktywności i zaangażowaniu wielu osób i dlatego tą drogą składam im szczere podziękowania. Dziękuję więc dotychczasowym autorom prac, członkom kolegium redakcyjnego, zespołowi recenzentów oraz wszystkim, którzy przyczynili się do obecnej pozycji wydawniczej „Dental Forum” i żywię nadzieję, że nasze czasopismo będzie dalej satysfakcjonowało szeroką rzeszę czytelników.


Redaktor Naczelny Dental Forum
Prof. zw. dr hab. Ryszard Koczorowski
Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.