Stomatologiczne zachowania prozdrowotne dzieci pięcioletnich — badanie ankietowe rodziców

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Renata Śniatała, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Maria Borysewicz‑Lewicka2/2018/XLVI s. 29–36
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.23

Fraza do cytowania: Śniatała R., Gerreth K., Wychowaniec D., Borysewicz‑Lewicka M. Stomatologiczne zachowania prozdrowotne dzieci pięcioletnich — badanie ankietowe rodziców. Dental Forum. 2018;XLVI(2):29–36. DOI: https://doi.org/10.20883/df.2018.23.

Wprowadzenie. Nawyki higieniczne propagowane przez rodziców są niezwykle ważnymi czynnikami wpływającymi na zdrowie dzieci. Dlatego też ich okresowa ocena oraz edukacja rodziców, również w odniesieniu do problemów stomatologicznych, stanowi istotny element w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. Cel. Celem pracy była ocena stomatologicznych zachowań prozdrowotnych dzieci w wieku 5 lat uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Poznania w oparciu o badanie ankietowe rodziców. Materiał i metody. Badanie ankietowe zrealizowane w oparciu o formularz zawierający pytania, jedno- i wielokrotnego wyboru, dotyczące zachowań prozdrowotnych, przeprowadzono u 403 rodziców 5-letnich dzieci przedszkolnych. Wyniki. W badanej grupie zdecydowana większość (70,97%) potwierdza dwukrotne w ciągu dnia szczotkowanie zębów przez dzieci, jednak ponad połowa rodziców nie bierze w tej procedurze czynnego udziału (57,82% opiekunów ogranicza się do wydawania poleceń słownych, a 45,41% tylko demonstruje metodę szczotkowania). Respondenci podali, iż u 85,61% dzieci stosowana jest do mycia zębów pasta z zawartością fluoru. Stosunkowo niski odsetek rodziców (35,24%) uważa, iż dzieci powinny odbyć pierwszą wizytę u stomatologa w wieku 2 lat, a kolejne wizyty kontrolne co pół roku. Wnioski. Badania wykazały, iż edukacja opiekunów pięcioletnich dzieci z poznańskich przedszkoli jest konieczna w celu ukształtowania odpowiednich zachowań prozdrowotnych. W procesie tym podkreśla się rolę lekarza stomatologa.

Słowa kluczowe: dzieci przedszkolne, stomatologiczne zachowania prozdrowotne.

Copyright © 1989–2020 Dental Forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.